Декларация за поверителност

Актуализация Май, 2018-та година

 

І. Въведение

 

Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от Web Academy (собственост на БГО Медия ООД), както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

 

Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани чрез нашият уебсайт https://webacademy.bg, чрез нашите семинари, уебинари, обучения и други събития, както и различни онлайн услуги.

 

БГО Медия осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. БГО Медия спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 

 

ІІ. Събиране, обработване и съхраняване на лични данни

 

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт и информация относно достъпа Ви до нашите услуги.

 

Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на нашият уебсайт без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация, продукт или услуга, ние ще Ви уведомим предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

 

Възможно е на някоя от страниците на нашият уебсайт да Ви помолим да предоставите свои данни, за да Ви предоставим поискана от Вас услуга или продукт или в случаите, когато желаете да се свържете с нас. Когато се регистрирате за ползването на наши продукти или предоставянето на услуги – лично или чрез Ваш служител, ние ще поискаме да ни предоставите Ваша лична информация като данни за контакт (имена, длъжност, фирма или организация, в която работите, адрес, вкл. електронен такъв, телефон), Вашето гражданство и държавата на постоянно пребиваване или друга информация, необходима за предоставянето на поисканата от Вас услуга. БГО Медия не събира финансова информация за банкови карти или други платежни средства. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, БГО Медия може да не е в състояние да изпълни Вашата поръчка или да Ви предостави поисканата услуга.

 

В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, БГО Медия може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт на БГО Медия са посочени по-долу в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти“ на този уебсайт. Също така, всеки промоционален или рекламен мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на промоционални и рекламни съобщения, БГО Медия се задължава да изтрие данните за контакт с Вас от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоционални и рекламни съобщения, не по-късно от три (три) работни дни от получаване на Вашия отказ.

 

Когато се свързвате с нас, за да Ви окажем съдействие във връзка с ползването на закупени от Вас наши продукти и услуги, може да поискаме от Вас информация за Вашия компютър, операционна система, браузър или за проблема, който искате да разрешите. Без тази информация БГО Медия няма да може да Ви помогне и да отговори на Вашите въпроси.

 

Когато използвате нашите продукти или услуги или посещавате нашите уебсайтове, БГО Медия може да събира информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили, както и да съхранява тази информация. В тези случаи ние може да събираме информация за Вашия уникален интернет протокол, вида на браузъра или операционната система, датата и времето на Вашето посещение, заявки за търсения и др. подобни. Целта на събирането на такава информация е подобряването и персонализирането на предоставяните от нас продукти и услуги. Част от тази информация се събира чрез т.нар. „бисквитки“. За да се запознаете по-подробно с това как използваме бисквитките, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.

Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

БГО Медия събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договорите със своите клиенти за предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на продукти и услуги с марка Web Academy, за организиране и провеждане на семинари, уебинари, обучения и други събития.

 

БГО Медия е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие въвеждате, обработвате и съхранявате, използвайки нашите онлайн услуги и продукти, БГО Медия действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

По-специално, като администратор на лични данни БГО Медия събира, обработва и съхранява лични данни на следните основания:

 

 

Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни

 

БГО Медия събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

 

 

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от БГО Медия

 

БГО Медия събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:

 

 

Срок за съхранение на Вашите лични данни

 

БГО Медия няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. БГО Медия се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

 

При отпадане на необходимостта от съхранението им, БГО Медия ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

 

БГО Медия самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени от законодателството на Република България или на Европейския съюз.

 

Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. БГО Медия не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

 

ІІІ. Вашите права за защита на личните Ви данни

 

При определени обстоятелства Вие имате право по закон:

 

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст до нашия служител по защита на данните по пощата или на e-mail: dpo@bgosoftware.com, или се свържете с него/нея на адрес: гр. София 1618, бул. Цар Борис III, етаж 10-ти.

 

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.

 

БГО Медия е назначил служител за защита на данните, който съблюдава спазването на правилата, описани в тази Декларация и в нормативните актове, приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който БГО Медия обработва Вашите лични данни, моля, свържете се с него на e-mail: dpo@bgosoftware.com.

 

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация.

 

ІV. Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни

 

БГО Медия следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.

 

БГО Медия прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни Дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.

 

Част от мерките за сигурност, предприети от БГО Медия, включват следните дейности:

 

изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

достъпът на служителите на БГО Медия до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата ни данни е ограничен, в зависимост от задълженията им, като са въведени и задължения за поверителност за всички служители на БГО Медия;

за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

БГО Медия се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.

 

V. Защита на личната неприкосновеност на деца

 

Защитата на личната неприкосновеност на децата в днешния интерактивен онлайн свят е от първостепенно значение за БГО Медия. Нашите уебсайтове не са предназначени за или умишлено насочени към деца на и под 14-годишна възраст. БГО Медия не събира, не обработва и не съхранява лична информация за лица под 14-годишна възраст.

 

VІ. Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност

 

БГО Медия може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

 

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни

 

Наименование: БГО Медия ООД

ЕИК: 200119953

Седалище и адрес на управление: София, България, бул. Цар Борис III 159, ет.10

Адрес за кореспонденция: София, България, бул. Цар Борис III 159, ет.10

E-mail: dpo@bgosoftware.com

Телефон за контакт: +359 884 678 299

Информация относно компетентния надзорен орган

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон за контакт: +359 2 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg